NT55  /   O-NET     /    E-OFFICE     /     E-MONEY

สพป.กระบี่    /    สมศ.

วิสัยทัศน์ : เด็กดีมีความรู้   ครูสอนดี   บริหารมีมาตรฐาน  สืบสานวิถีชุมชน  ครองตนพอเพียง ภายในปี ๒๕๕๘
 ปรัชญา : ความรู้คู่ความดี   /   คำขวัญ : สามัคคี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม    /   อัตลักษณ์ : มารยาทดี   /   เอกลักษณ์ : เจ๊ะหลีสร้างคนดีด้วยวิถีอิสลาม 

โรงเรียน                                  

    -ประวัติ-ที่ตั้ง
    -อาคารสถานที่
    -ชุมชน/เขตบริการ
    -สัญลักษณ์
    -จำนวนนักเรียน
บุคลากร
    -คณะกรรมการฯ
    -ผู้บริหาร
    -ผู้สอน
    -บุคลากรอื่น
โครงสร้างการบริหาร
    
          
    -การบริหารงานวิชาการ
    -การบริหารงานงบประมาณ
    -การบริหารงานบุคคล
    -การบริหารทั่วไป
แผนงาน
    -แผนพัฒนาคุณภาพ
    -แผนปฏิบัติการ
ผลงาน/เกียรติยศ
    -นักเรียน
    -ครู
             
              
    -โรงเรียน
ข่าว-กิจกรรม
     -ปีการศึกษา 2555        
     -ปีการศึกษา 2556
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  
 
                                                       
 
โรงเรียนบ้านเจ๊ะหลี หมู่ที่ 3 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 81150 นายสมบัติ  จันทร์บุญเรือง  ผู้อำนวยการ  08-5767-9113  ksombat.j@gmail.com